میزهای تحریر

صنایع چوب آدا

تصاویر نمونه انواع میزهای تحریر

طراحی میز تحریر باید با رعایت اصول ارگونومی و در جهت تشویق و ترغیب استفاده کننده به مطالعه و کار علمی بوده و سلامت شخص را به خطر نیندازد.
البته استحکام و زیبایی هم از ارکان طراحی این نوع میز است.