میزهای کناره تخت

صنایع چوب آدا

تصاویر نمونه انواع میزهای کنارتخت

یک کناره تخت متناسب با تختخواب آدا به موزون تر شدن محیط استراحت شما کمک می کند. همچنین فضای مناسب برای یک چراغ، کتاب و یک فنجان چای ایجاد می کند.